ប្រភេទព័ត៌មាន

ចំណេះដឹង

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ឡឹម ពេជ្ញពិសី…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ឡឹម ពេជ្ញពិសី មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ក្រោមប្រធានបទ៖…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ឌី សុផល…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ឌី សុផល មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ក្រោមប្រធានបទ៖ កំណែទម្រង់ផែងការ និងគាំទ្រមូលដ្ឋាន…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត កែ រដ្ឋា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត កែ រដ្ឋា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវាមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តស្វាយរៀង…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ឡាយ វិសិដ្ឋ…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ឡាយ វិសិដ្ឋ មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ គតិយុត្តិការរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា ១-…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ខ្លូត សេងឆាយា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ខ្លូត សេងឆាយា  មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ គោលការណ៍ធម្មចរិយានៃអទិន្នាទាន នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា ១.…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត អឿង សៀង…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត អឿង សៀង មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ទស្សនទានទូទៅអំពីទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជា នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត អ៊ុំ វ៉ន…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត អ៊ុំ វ៉ន មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ឥរិយាបថ និងព្យសនកម្មនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត វង តុន ក្រោមប្រធានបទ៖…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត វង តុន មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ មរត៌កយុត្តិធម៌តាមរយៈមជ្ឈិមប្បដិបទាព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរ…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត សំឃិន វៀន…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត សំឃិន វៀន មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ទិដ្ឋភាពច្បាប់ខ្មែរនាសម័យកណ្ដាល នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត សំរោង មន្ត្រា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត សំរោង មន្ត្រា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ នីតិវិធីក្នុងការឆែកឆេរនៃបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត