ប្រភេទព័ត៌មាន

ចំណេះដឹង

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត សំឃិន វៀន…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត សំឃិន វៀន មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ទិដ្ឋភាពច្បាប់ខ្មែរនាសម័យកណ្ដាល នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត សំរោង មន្ត្រា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត សំរោង មន្ត្រា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ នីតិវិធីក្នុងការឆែកឆេរនៃបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ឈឿន សាវន…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ឈឿន សាវន មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ក្រោមប្រធានបទ៖ ដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត តេង គឹមស៊ាន…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត តេង គឹមស៊ាន មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ការអនុវត្តបរិយាបន្នសិទ្ធិជនពិការនៅកម្ពុជា នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ម៉ុក សុផាន់ណារ៉ា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ម៉ុក សុផាន់ណារ៉ា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ សុខដុមរមនីយកម្មនៃនគរូបនីយកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា …
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត នួន សាន…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត នួន សាន មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ គោលការណ៍អនុវត្តន៍ចំពោះអនីតិជនក្នុងរឿងរដ្ឋប្បវេណី នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ទិត្យ ច័ន្ទបូណ៌មី…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ទិត្យ ច័ន្ទបូណ៌មី មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ការប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ាន នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត លឹម សុគន្ធា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត លឹម សុគន្ធា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖…
ព័ត៌មានលំអិត

សម្រស់ភ្នំឱរ៉ាល់ អន្ទងចិត្តភ្ញៀទេសចរណ៍

ភ្នំឱរ៉ាល់គឺជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានខ្ពស់ ១៨១៣ម៉ែត្រ។ ភ្នំនេះស្ថិតនៅស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ដើម្បីទៅទស្សនាភ្នំឱរ៉ាល់…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ឡុង ឡេង…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ឡុង លេង មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ សន្និទានកម្មគតិយុត្តិលើវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត