ប្រភេទព័ត៌មាន

ចំណេះដឹង

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត សេង ឌីលីន…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត សេង ឌីលីន មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ បទដ្ឋានទំនៀមខ្មែរបង្ហាញពីតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្ស នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត មួន សុណា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត មួន សុណា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ គោលការណ៍គតិយុត្តនៃអធិការកិច្ចនៅកម្ពុជា នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត សឹង សំណាង…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត សឹង សំណាង មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត កាន់ ម៉ន…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០២ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត កាន់ ម៉ន មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ស្ថានភាពប្រឈមនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារលើវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត សៅ សីហា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត សៅ សីហា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ នីតិវិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ឌី សុផល…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ឌី សុផល មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ក្រោមប្រធានបទ៖ រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងស្រុកពារាំង (ឆ្នាំ…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ជា ថោយ ក្រោមប្រធានបទ៖…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ជា ថោយ មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ នីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជា (ពីឆ្នាំ ២០០៨-២០១៨)…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ម៉ុង មុន្នីសោភា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ម៉ុង មុន្នីសោភា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ការអប់រំកែប្រែជនល្មើសជានីតិជនដោយផ្អែកលើសហគមន៍…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត សុខ គីណូកត្តា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត សុខ គីណូកត្តា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ទស្សនទានស្ដីអំពីតួនាទី មុខងារ ភារកិច្ចរបស់អយ្យការយោធា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ទ្រី សុភី…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ទ្រី សុភី មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ការអនុវត្តការប្រមូលពន្ធលើដីធ្លីមិនប្រើប្រាស់ នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត