ប្រភេទព័ត៌មាន

ចំណេះដឹង

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ង៉ែត សូដា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ង៉ែត សូដា ជា  មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ប្រព័ន្ធអប់រំនៅចន្លោះបែបទំនៀម សាសនា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ណុប នរិន្ទ…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ណុប នរិន្ទ មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ក្រោមប្រធានបទ៖…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត កុល សារូ…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត កុល សារូ មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ក្រោមប្រធានបទ៖ ការគ្រប់គ្រង និងប្រវត្តិល្ខោនបាសាក់នៅកម្ពុជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១  របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ការបែងចែកអំណាច នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា ១. សេចក្តីផ្តើម…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត កែន សត្ថា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត កែន សត្ថា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ យន្តការ​គ្រប់​គ្រង​ធនធាន​ធម្មជាតិនៅខេត្តកែប នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត សែម​ សាខន…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត សែម សាខន មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ការអនុវត្តវិធានពន្ធដារនៅកម្ពុជា នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា ១.…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ឈឿន ប៊ុនឆា…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ឈឿន ប៊ុនឆា មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ក្រោមប្រធានបទ៖ កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនៅកម្ពុជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ទេព សុវណ្ណ…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ទេព សុវណ្ណ មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា (ពីឆ្នាំ១៩៩៨-២០១៣)…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ច្រឹង ខ្មៅ…

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ច្រឹង ខ្មៅ មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ វិធានប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជា នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត

ទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បេក្ខជនបណ្ឌិត ងិន ងិតដា…

ទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់បណ្ឌិត លេខ០០១ របស់បេក្ខជនបណ្ឌិត ងិន ងិតដា មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ៖ ទំនាក់ទំនងរវាងការអប់រំបែបប្រពៃណី និងច្បាប់ នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា…
ព័ត៌មានលំអិត