ក្រសួងសុខាភិបាល​ស្នើ​ពលរដ្ឋ​ប្រញាប់​មក​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័ក ដែលធ្លាប់​បាន​ទៅ​ហាង​ “ZANDO និង Pedro “ ជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ ២៨វិច្ឆិកា

212

ភ្នំពេញ៖ ​​ក្រសួងសុខាភិបាល​​ស្នើ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ដែល​រស់​នៅ​រាជធានីភ្នំពេញទាំង​អស់​ប្រញាប់​មក​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័ក​ ដែលធ្លាប់​បាន​ទៅ​ហាង “ZANDO និង Pedro” ជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ ២៨វិច្ឆិកា។

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់ក្រសួង​សុខាភិបាលមានខ្លឹមសារដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖