ហានិភ័យខ្ពស់ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ នៃការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ដោយពុំបានផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់!

177

កំណើនអ្នកប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព​ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងខ្ពស់ គឺប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណង  បង្កើនសុវត្ថិភាព និងបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសជាដើម។ លើសពីនេះដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលរូបភាពវីដេអូនៃកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពីចម្ងាយ ពួកគាត់បានធ្វើការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ជាមួយបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ជាហេតុធ្វើឲ្យមានហានិភ័យមួយចំនួនអាចកើតមានប្រសិនការដំឡើងនោះពុំបានគោរពបទដ្ឋានសន្តិសុខប្រព័ន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

តាមរយៈទិន្នន័យពីកម្មវិធីរុករកឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាលើអ៊ីនធឺណិត (IoT) បានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមួយចំនួនធំ កំពុងប្រើប្រាស់គណនី និងលេខសម្ងាត់ដែលពុំបានផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីដំឡើងរួច (Defaut Login – Username & Password) ដែលជាហេតុបង្ករឲ្យមានហានិភ័យ ដូចខាងក្រោម៖

– ជនខិលខូចអាចធ្វើការចូលមើលរូបភាព ឬវីដេអូ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ និងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាព

– ជនខិលខូចអាចធ្វើការថតរូបភាព ឬវីដេអូ ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងទុច្ចរិត (ថតរូបអាក្រាតគម្រាមទារប្រាក់ ពិនិត្យទីតាំងមុនប្រព្រឹត្តិបទល្មើសលួច។ល។)

– ឧក្រិដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជនរងគ្រោះ ក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារ DDOS លើគោលដៅរងគ្រោះផ្សេងៗ។

ដើម្បីការពារហានិភ័យដូចបានរៀបរាប់ជូនខាងលើ សូមបងប្អូនពលរដ្ឋដែលបានដំឡើងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព មេត្តាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ (Username & Password) ដែលពិបាកទាយ និងរក្សាវាឲ្យបានសម្ងាត់តាមការចាំបាច់។ ក្នុងករណីដែលបងប្អូនពុំអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ (Username & Password) ដោយខ្លួនឯងបាន សូមបងប្អូនទាក់ទងអ្នកបច្ចេកទេស ឬស្នើសុំជាងដំឡើងកាមេរ៉ាផ្លាស់ប្តូរជូនក្នុងអំឡុងពេលកំពុងដំឡើង។