វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន ២ដូស គឺល្មមគ្រប់គ្រាន់មានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការបង្ការមេរោគកូវីដ១៩ បំលែងខ្លួនថ្មី ដែលចម្លងមេរោគយ៉ាងឆាប់រហ័ស 

100

-វិជ្ជសាស្ត្រ៖ មន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគ COVID-១៩ ចំនួន ២ដូស គឺល្មមគ្រប់គ្រាន់មានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការបង្ការមេរោគកូវីដ១៩ បំលែងខ្លួនថ្មី ដែលចម្លងមេរោគយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងគេ នៅប្រទេសឥណ្ឌា និងបានឆ្លងរាតត្បាតមុនគេដល់ចក្រភពអង់គ្លេស។

ប្រភព Reuters