ស្អែកនេះ នឹងមានបាតុភូតចន្ទគ្រាសមួយកើតឡើង ដែលគេហៅថាព្រះចន្ទពណ៌ឈាម ” Blood Moon”

277

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ នឹងមានបាតុភូតចន្ទគ្រាសមួយកើតឡើង ដែលគេហៅថាព្រះចន្ទពណ៌ឈាម ” Blood Moon”។

មនុស្សដែលស្ថិតនៅអូស្ត្រាលី ខាងត្បូង/ខាងកើតទ្វីបអាស៊ី, អូស្ត្រាលី, ភាគច្រើននៃភាគខាងជើងទ្វីបអាមេរិក, អាមេរិកខាងត្បូង, តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក, អាត្លង់ទិក, មហាសមុទ្រឥណ្ឌា, ទ្វីបអង់តាកទិក នឹងមានឱកាសអាចតាមដានបាតុភូតខាងលើនេះបាន។

សម្រាប់នៅភ្នំពេញ មិនអាចមើលឃើញផ្នែកដំបូងរបស់ចន្ទគ្រាស រហូតដល់ដំណាក់កាលចន្ទគ្រាសពេញបញ្ចប់ទើបអាចមើលឃើញនៅម៉ោង 18:25:54 ដល់ ម៉ោង 20:49:44។

🌏@SpaceNews_KH