កម្ពុជាមានអត្រាខ្ពស់ជាងគេ នៃប្រជាជនពេញវ័យដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩រួច នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

132
កម្ពុជាមានអត្រាខ្ពស់ជាងគេ នៃប្រជាជនពេញវ័យដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩រួច នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច ដែលកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។
ប្រទេសកម្ពុជា ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង ១៧ នៅលើពិភពលោក ដែលផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដល់គ្រូបង្រៀនមុនគេ។
សូមបញ្ជាក់ថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៧៤,១៨%​ ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៤,០៥% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៩៦៦,៩៣១ នាក់។
ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
ម៉ោង ០៨:៤៦:៥៥