តម្លៃនៃស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍រឿងទុំទាវ ដែលជាស្នាដៃកវីនិពន្ធ ភិក្ខុ សោម ឆ្នាំ១៩១៥

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង