ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២៨ កុម្ភៈនេះ តម្លៃសាំងធម្មតា ៣.៥០០រៀលក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣.២០០រៀល ក្នុង១លីត្រ

51

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សាំងធម្មតាតម្លៃ ៣.៥០០រៀលក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣.២០០រៀល ក្នុង១លីត្រ។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖