ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ពីកូវីដ១៩បំប្លែងខ្លួនដ៏កាចសាហាវ ដែលរកឃើញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

51

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសពីការរកឃើញវីរុសកូវីដ១៩បំប្លែងខ្លួនថ្មី ដ៏កាចសាហាវ និងចម្លងឆាប់រហ័សជាងធម្មតា ដែលរកឃើញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ទាំងស្រុងនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៥នាក់ទៀត ក្នុងនោះមាន២៣នាក់ជាករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ ដែលពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០ កុម្ភៈ» សំខាន់នោះក្រសួងបញ្ជាក់ថា រកឃើញវីរុសបម្លែងថ្មី៣ករណី៕