ក្រសួងប្រៃសណីយ៍  បន្តពង្រឹងវិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍ ក៏ដូចជាសេវាអ៊ីនធឺណិត

55

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ) កាលបីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី វិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍។

ការចេញសេចក្ដីណែនាំនេះ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ និងការធ្វើអាជីវកម្ម ប្រកបដោយសុចរិតភាព និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម តាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព នៃការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ និងពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរសព្ទចល័ត ក៏ដូចជាសេវាអ៊ីនធឺណិត៕

ខាងក្រោមនេះ ខ្លឹមសារទាំងស្រុង របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍៖