លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់ ឯកឧត្ដម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នៅប្រទេសចិន

163

ភ្នំពេញ៖ លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់ ឯកឧត្ដម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នាថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែមិថុនា នៅប្រទេសចិន។

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតដូចខាងក្រោម៖