អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរក៏បានបង្ហាញប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្មែរបុរាណពីរឿងការកាត់ក្តី

ប្រភពផេក៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរបានបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរ ក្នុងនោះដែរប្រជាជនខ្មែរបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើប្រពន្ធ័យុត្តិធម៌ខ្មែរបុរាណ《ការកាត់ក្តី》។