បញ្ជីរាយឈ្មោះតួអង្គឯកក្នុងទសជាតក មាន​នៅក្នុង​គម្ពីរ​ខុទ្ទកនិកាយ​ជាតក មហានិបាត

162
CMA_LongBanner

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

ពាក្យថា “ទសជាតក” គឺជា​អតីត​ប្រវត្តិ​របស់​ព្រះសក្យមុនី​គោតម បរម​សម្ពុទ្ធ​ក្នុង ១០ ព្រះជាតិ មុន​ព្រះជាតិ ដែល​បាន​ត្រាស់​។ រឿង​នេះ​ប្រភព​ដើម​ជា​ភាសាបាលី មាន​នៅក្នុង​គម្ពីរ​ខុទ្ទកនិកាយ​ជាតក មហានិបាត ដែល​គេ​ប្រកាន់​ជឿថា​ជា​ព្រះពុទ្ធវចនៈ ហើយនិង​ក្នុង​គម្ពីរ​ជាតកអដ្ឋកថា ដែល​មាន​មក​ជាង​ពីរ​ពាន់​ឆ្នាំ​ហើយ​។

GoldenSky-LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close