សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩នេះ! រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចរើសក្របខណ្ឌថ្មីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជិត៦ពាន់កន្លែង មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជិត២ម៉ឺននាក់ និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាជិត៣ម៉ឺននាក់

721
CMA_LongBanner

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយបញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំ២០១៩នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមផ្តល់ ជាគោលការណ៍ជ្រើសរើស ក្របខណ្ឌថ្មីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជិត៦ពាន់កន្លែង, មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជិត២ម៉ឺននាក់ និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាជិត៣ម៉ឺននាក់ ដើម្បីបំពេញក្របខណ្ឌ ក្នុងក្រសួងស្ថាប័នចំនួន៣២។

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានបញ្ជាក់ថា «រាជរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមផ្តល់ ជាគោលការណ៍ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចំនួន ៥,៩៩៦កន្លែង មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ១៨,២៩២នាក់ និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ៧,៩៩៦នាក់ គ្រូបង្រៀនពីរថ្នាក់ពីរពេលចំនួន ១២,៨៩៧នាក់ គ្រូបង្រៀនថ្នាក់គួប២ចំនួន ២,៥៩៨នាក់ គ្រូបង្រៀនថ្នាក់គួប៣ចំនួន ១២០នាក់ គ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធចំនួន ២,៤៧២នាក់និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាខ្មែរឥស្លាមចំនួន ១៧៨នាក់ ដើម្បីផ្តល់ជូនគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី-ខេត្ត»៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈទាំងស្រុង៖

GoldenSky-LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close