អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ក្នុងវិក្កយបត្រសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធដារ ចុះបញ្ជីតាមរបបស្វយ័យប្រកាស

63
CMA_LongBanner

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ក្នុងវិក្កយបត្រសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធដារ ចុះបញ្ជីតាមរបបស្វយ័យប្រកាស។

បើតាមការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ទទួលបាននេះបានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ក្នុងវិក្កយបត្រសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធដារ ចុះបញ្ជីតាមរបបស្វយ័ប្រកាស ដែលអ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់ត្រូវចេញវិក្កយបត្រលើរាល់ការលក់, ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ, និងសេវាឲ្យត្រឹមត្រូវផងដែរ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីណែនាំ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដូចខាងក្រោម៖

GoldenSky-LongBanner
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
Open

Close