ចំនួនថវិការដែលទទួលបានពីសម្បុរសជន ជួយឧប្ថម្ភជូនដល់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រស់ ចន្ត្រាបុត្រ ក្នុងការជួលសម្រួលដល់ការព្យាបាល និងធ្វើការវះកាត់សរសៃបេះដូង កើនឡើងដល់៣,៣២៥ដុល្លារ

223

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភ ជូនដល់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រស់ ចន្ត្រាបុត្រ ក្នុងការជួលសម្រួលដល់ការព្យាបាល និងធ្វើការវះកាត់នៅថ្ងៃនេះដែរ រួមមាន៖

១/ បេក្ខជនបណ្ឌិត លឹម សុគន្ធា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០ម៉ឺនរៀល
២/ បេក្ខជនបណ្ឌិត វ៉ា សក្ដា ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
៣/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ខាំ សុផារី ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៤/ បេក្ខជនបណ្ឌិត លាវ ស្រៀង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៥/ លោក ឈុន រី ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
៦/ លោក ហាយ ហ៊ឹង ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
៧/ លោក លុយ សុផល្លា ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
៨/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ច្រឹង ខ្មៅ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៩/ លោក ឆាយ គន្ធា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១០/ បេក្ខជនបណ្ឌិត សេង នាង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១១/ បេក្ខជនបណ្ឌិត គង់ តារាឆាត ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១២/ បេក្ខជនបណ្ឌិត សេង ប៊ុនឃាង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១៣/ បេក្ខជនបណ្ឌិត លី ប្រសើរ ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
១៤/ បេក្ខជនបណ្ឌិត អ៊ុ វ៉ន ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
១៥/ បេក្ខជនបណ្ឌិត អឿង សៀង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១៦/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ម៉ុក សុផាន់ណារ៉ា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១៧/ លោក ដែក ភារៈ ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
១៨/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ជី សុខ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១៩/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ឃុន សូណា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២០/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ហោ លីណា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ

សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ឡាច សំរោង សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បាននាំយកថវិកាមួយចំនួន ១,៦៥០ដុល្លារ ដែលទទួលបានពីសប្បុរសជននានា រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងនិស្សិតឥស្សរជន នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា ជូនដល់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រស់ ចន្ត្រាបុត្រ ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្រ្គោះបន្ទាន់ ដែលថវិកាកើនឡើងសរុបចំនួន ៣,៣២៥ដុល្លារ។

ក្នុងនោះបញ្ជីឈ្មោះសប្បុរសជនសរុប ដែលបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភជូនដល់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រស់ ចន្ត្រាបុត្រ ក្នុងការជួយព្យាបាលជំងឺរួមមាន៖

១/ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ជីវ កេង ជូនជាថវិកាចំនួន ១៥០ដុល្លារ
២/ ឯកឧត្ដម យុទ្ធ ប៊ូថង ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០០ដុល្លារ
៣/ ឯកឧត្ដម កេង សុម៉ារិទ្ធ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៤/បេក្ខជនបណ្ឌិត ជីវ ចាន់តារា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៥/ បេក្ខជនបណ្ឌិត សំរោង មន្ត្រា ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
៦/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ជុំ ស ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៧/ បេក្ខជនបណ្ឌិត វ៉ាន់ សែវិសិទ្ធ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៨/ បេក្ខជន ស៊ិន វីរៈ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៩/ បេក្ខជនបណ្ឌិត សួន ណារ៉ា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១០/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ច័ន្ទ រង្ស៊ី ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១១/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ឡុង ឡេង ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
១២/ កញ្ញា យឺន សុខច័ន្ទស្រីរិទ្ធ ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
១៣/ បេក្ខជនបណ្ឌិត នឹម រ័ត្នណារិន ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១៤/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ឌី សុផល ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លរ
១៥/ បេក្ខជនបណ្ឌិត លឹម សុគន្ធា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០ម៉ឺនរៀល
១៦/ បេក្ខជនបណ្ឌិត វ៉ា សក្ដា ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
១៧/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ខាំ សុផារី ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១៨/ បេក្ខជនបណ្ឌិត លាវ ស្រៀង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១៩/ លោក ឈុន វី ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
២០/ លោក ហាយ ហ៊ឹង ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
២១/ លោក លុយ សុផល្លា ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
២២/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ច្រឹង ខ្មៅ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២៣/ លោក ឆាយ គន្ធា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២៤/ បេក្ខជនបណ្ឌិត សេង នាង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២៥/ បេក្ខជនបណ្ឌិត គង់ តារាឆាត ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២៦/ បេក្ខជនបណ្ឌិត សេង ប៊ុនឃាង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២៧/ បេក្ខជនបណ្ឌិត លី ប្រសើរ ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
២៨/ បេក្ខជនបណ្ឌិត អ៊ុ វ៉ន ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
២៩/ បេក្ខជនបណ្ឌិត អឿង សៀង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៣០/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ម៉ុក សុផាន់ណារ៉ា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៣១/ លោក ដែក ភារៈ ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
៣២/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ជី សុខ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៣៣/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ឃុន សូណា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៣៤/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ហោ លីណា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
ក្នុងនោះបូករួមទាំងឈាម ០៤ប្លោកផងដែរ។

សូមបញ្ជាក់បន្ថែមថា ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រស់ ចន្ត្រាបុត្រ កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ មិត្តភាពខ្មែរ-សូរវៀត ហៅរុស្ស៊ី ដែលនឹងធ្វើការវះកាត់សរសៃបេះដូងនៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា នេះផងដែរ៕

0F2BBAD4-0A7F-4074-9F34-5918639066D0