ចំនួនថវិការដែលទទួលបានពីសម្បុរសជនសរុប ក្នុងការជួយឧប្ថម្ភជូនដល់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រស់ ចន្ត្រាបុត្រ ដើម្បីជួលសម្រួលដល់ការព្យាបាលជំងឺ កើនឡើងដល់៣,៩៥០ដុល្លារ

50

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភ ជូនដល់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រស់ ចន្ត្រាបុត្រ ក្នុងការជួលសម្រួលដល់ការព្យាបាល និងធ្វើការវះកាត់នៅថ្ងៃនេះដែរ រួមមាន៖

១/ បេក្ខជនបណ្ឌិត លី លីបម៉េង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ខៀវ សំបូរ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៣/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ជួន សារ៉ា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៤/ លោក តាន់ សុផេន ជូនជាថវិកាចំនួន ២០ម៉ឺនរៀល
៥/ លោក ថេង ជា ជូនជាថវិកាចំនួន ៣០០ម៉ឺនរៀល
៦/ លោកស្រី ភូ ពៅ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៧/ លោក កេង សុម៉ារតន៍ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ

សូមបញ្ជាក់ថា ចាមពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនបញ្ជីឈ្មោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមជាថវិការ ក្នុងការជួយផ្ដល់ជូនឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រស់ ចន្ត្រាបុត្រ រួមមាន៖

១/ បេក្ខជនបណ្ឌិត លឹម សុគន្ធា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០ម៉ឺនរៀល
២/ បេក្ខជនបណ្ឌិត វ៉ា សក្ដា ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
៣/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ខាំ សុផារី ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៤/ បេក្ខជនបណ្ឌិត លាវ ស្រៀង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៥/ លោក ឈុន រី ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
៦/ លោក ហាយ ហ៊ឹង ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
៧/ លោក លុយ សុផល្លា ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
៨/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ច្រឹង ខ្មៅ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
៩/ លោក ឆាយ គន្ធា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១០/ បេក្ខជនបណ្ឌិត សេង នាង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១១/ បេក្ខជនបណ្ឌិត គង់ តារាឆាត ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១២/ បេក្ខជនបណ្ឌិត សេង ប៊ុនឃាង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១៣/ បេក្ខជនបណ្ឌិត លី ប្រសើរ ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
១៤/ បេក្ខជនបណ្ឌិត អ៊ុ វ៉ន ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
១៥/ បេក្ខជនបណ្ឌិត អឿង សៀង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១៦/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ម៉ុក សុផាន់ណារ៉ា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១៧/ លោក ដែក ភារៈ ជូនជាថវិកាចំនួន ៥០ដុល្លារ
១៨/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ជី សុខ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
១៩/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ឃុន សូណា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២០/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ហោ លីណា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ

២១/ បេក្ខជនបណ្ឌិត លី លីបម៉េង ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២២/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ខៀវ សំបូរ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២៣/ បេក្ខជនបណ្ឌិត ជួន សារ៉ា ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២៤/ លោក តាន់ សុផេន ជូនជាថវិកាចំនួន ២០ម៉ឺនរៀល
២៥/ លោក ថេង ជា ជូនជាថវិកាចំនួន ៣០០ម៉ឺនរៀល
២៦/ លោកស្រី ភូ ពៅ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ
២៧/ លោក កេង សុម៉ារតន៍ ជូនជាថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ

ដែលចំនួនទឹកប្រាក់សរុប កើនឡើងចំនួន ៣,៩៥០ដុល្លារ៕