ក្រសួងសាធារណការ ជូនដំណឹងស្ដីពីប្ដូរបណ្ណសម្គាល់យានជំនិះ និងផ្លាកលេខថ្មីរបស់យានយន្ដនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គភាព និងស្ថានទូត…

211

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយស្ដីពីការប្ដូរបណ្ណសម្គាល់យានជំនិះ និងផ្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គភាព និងស្ថានទូត។
សេចក្ដីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានបញ្ជាក់ថា៖ ក្រសួង ស្ថាប័ន ដែលកំពុងប្រើប្រាស់យានជំនិៈ មានផ្លាកលេខសម្គាល់ រដ្ឋ34 ,រដ្ឋ37 រហូតដល់រដ្ឋ62 និងរដ្ឋ66, ផ្លាកលេខយានជំនិះរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ-ខេត្ត ត្រូវប្តូរមកលេខកូដសម្គាល់យានជំនិៈថ្មី។

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ស្តីពីការប្ដូរបណ្ណសម្គាល់យានជំនិះ និងផ្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះ របស់ក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គភាព និងស្ថានទូត មានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖