ទោះជាមិនសូវចេះអក្សរ ក៏អាចប្រឡងយកបណ្ណបើកបរបានដែរ

98

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីសម្រួលដល់ការ ប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ៗរូប ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានបង្កើតមុខងារ សំនួរ-ចម្លើយ ជាសំឡេងដែលអាច អនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមិនចេះ ឬមិនសូវចះអក្សរ អាចប្រឡងទ្រឹស្តីនៃការបើកបរបាន៕