ពិធីសិក្ខាសាលាថ្នាក់បណ្ឌិតលើកទី១របស់បេក្ខជន អ៊ី ឋាវរៈ និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា

ពិធីសិក្ខាសាលាថ្នាក់បណ្ឌិតលើកទី១របស់បេក្ខជន អ៊ី ឋាវរៈ និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃសុក្រ ៥រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា…
ព័ត៌មានលំអិត

ពិធីសិក្ខាសាលាថ្នាក់បណ្ឌិតលើកទី១របស់បេក្ខជន ថា ឆាយ និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា

ពិធីសិក្ខាសាលាថ្នាក់បណ្ឌិតលើកទី១របស់បេក្ខជន ថា ឆាយ និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃសុក្រ ៥រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា…
ព័ត៌មានលំអិត

ពិធីសិក្ខាសាលាថ្នាក់បណ្ឌិតលើកទី១របស់បេក្ខជន ប៉ែន សារ៉ាត និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា

ពិធីសិក្ខាសាលាថ្នាក់បណ្ឌិតលើកទី១របស់បេក្ខជន ប៉ែន សារ៉ាត និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃសុក្រ ៥រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា…
ព័ត៌មានលំអិត