ឪកាសពិសេស!​ សម្រាប់សិស្ស-និស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា (UI) ទាំង ៤សាខា

292
UI Promtion 2021
ក្នុងឪកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី សាកលវិទ្យាល័យ​ឥន្ទ្រវិជ្ជា UI ចាប់ផ្ដើម​ទទួលពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀន នៅសាកលវិទ្យាល័យឥន្រ្ទវិជ្ជា (UI)
ឪកាសអាហារូបករណ៍១០០% ចំនួន ១៥០០ កន្លែង​ សម្រាប់​ឆ្នាំសិក្សា២០២២-​២០២៣នេះ។​
គួរជម្រាបថា សម្រាប់ការទទួលបានអាហារូបករណ៍ សិស្ស-និស្សិត អាចអញ្ជើញដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះនៅតាមការិយាល័យ សាខាសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា UI ទាំង ៤សាខា៖
សាខាទី១ រាជធានីភ្នំពេញ
សាខាទី២ ខេត្តបាត់ដំបង
សាខាទី៣ ខេត្តសៀមរាប
សាខាទី៤ ខេត្តកំពត។​
គោលបំណងនៃការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូនសិស្ស-និស្សិត គឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍ ដែលបានផ្តល់នូវពហុពុទ្ធិ ទេពកោសល្យ វិជ្ជាជីវៈ និងសីលធម៌ដល់និស្សិត លើគ្រប់វិស័យក្នុងផ្នែកវប្បធម៌ សង្គមសេដ្ឋកិច្ច និង វិទ្យាសាស្រ្ត ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាតិ៕

អាចជារូបភាពនៃ 3 នាក់ និង អត្ថបទ

 

អាចជារូបភាពនៃ ផែនទី និង អត្ថបទ

អាចជារូបភាពនៃ 2 នាក់ និង មនុស្ស​កំពុង​ឈរ

អាចជារូបភាពនៃ 11 នាក់ និង មនុស្ស​កំពុង​ឈរ

អាចជារូបភាពនៃ 14 នាក់ និង មនុស្ស​កំពុង​ឈរ

អាចជារូបភាពនៃ 3 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​អង្គុយ និង មនុស្ស​កំពុង​ឈរ

អាចជារូបភាពនៃ 5 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​អង្គុយ និង មនុស្ស​កំពុង​ឈរ

អាចជារូបភាពនៃ 2 នាក់ និង មនុស្ស​កំពុង​ឈរ

អាចជារូបភាពនៃ 6 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង មនុស្ស​កំពុង​អង្គុយ

អាចជារូបភាពនៃ 12 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 11 នាក់ និង មនុស្ស​កំពុង​ឈរ

អាចជារូបភាពនៃ 4 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 8 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​អង្គុយ, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 4 នាក់ និង មនុស្ស​កំពុង​ឈរ

អាចជារូបភាពនៃ 4 នាក់ និង មនុស្ស​កំពុង​ឈរ

អាចជារូបភាពនៃ 9 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 9 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 9 នាក់ និង មនុស្ស​កំពុង​ឈរ

អាចជារូបភាពនៃ 9 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 4 នាក់ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 11 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​អង្គុយ, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 9 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 9 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង មនុស្ស​កំពុង​អង្គុយ

អាចជារូបភាពនៃ 13 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ, មនុស្ស​កំពុង​អង្គុយ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 15 នាក់ និង មនុស្ស​កំពុង​ឈរ

អាចជារូបភាពនៃ 6 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​អង្គុយ, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 8 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ

អាចជារូបភាពនៃ 10 នាក់ និង ក្នុងអាគារ

UI Promtion 2021

#CHNChannelNews