រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសារាចរជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

390
UI Promtion 2021

TOP NEWS: នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលចេញ សារាចរជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាព ផ្នែកសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ជាពិសេសមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មី ប្រភេទអូមីក្រុង៕