កម្ពុជា ឆ្លងថ្មីឡើងដល់ ៤២ ករណី គឺជាប្រភេទអូមីក្រុង ក្នុងនោះ ៣០ ឆ្លងសហគមន៍

263
UI Promtion 2021

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ថា ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ករណីឆ្លងថ្មី ៤២នាក់ គឺជាប្រភេទអូមីក្រុង (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) ករណីជាសះស្បើយ ១៨ នាក់ និង ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)។