ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ណែនាំឱ្យអនុវត្តប្រតិទិន នៃការចូលរៀន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២

419
UI Promtion 2021

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នាថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការអនុវត្តប្រតិទិន នៃការចូលរៀន ការបើកបវេសនកាល និងវិស្សមកាលនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ក្រោមឱវាទក្រសួង ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យ បើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២៕