សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចាត់វិធានជាបន្ទាន់ ចំពោះការរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មីជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមបាតុករអតីត,បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World

260
UI Promtion 2021

(ភ្នំពេញ)៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការចាត់វិធានជាបន្ទាន់ចំពោះការរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មីជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមបាតុករអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World ដោយក្នុងនោះគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្នាក់រាជធានីភ្នំពេញ សូមធ្វើការណែនាំចំនួន ៥ចំណុចដូចខាងក្រោម