នៅសុខៗស្រាប់តែ Storage ក្នុងទូរស័ព្ទពេញមិនដឹងខ្លួន តោះមកដឹងរបៀបលុបចូលក្នុង Telegram

274
UI Promtion 2021

បច្ចុប្បន្ននេះមានមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលប្រើប្រាស់​ Telegram ជាពិសេសអ្នកធ្វើការនិងសិស្សសាលាជាដើម ហើយពេលខ្លះវាបានធ្វើឱ្យ Storage ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកពេញដោយមិនអាចផ្ទុកអ្វីផ្សេងបានទៀតផង។ ហើយថ្ងៃនេះ Technology Cambodia នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចេះពីរបៀបលុបទិន្នន័យដែលមិនសំខាន់ចោល។

ជាដំបូងចូលទៅកាន់ Telegram

បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ Setting

ហើយចូលទៅកាន់​ Data and Storage

រួចចុចលើពាក្យ Storage Usage

Keep Media: បើអូសមកដាក់ត្រឹម3ថ្ងៃ មានន័យថាទិន្នន័យនឹងលុបចោលក្រោយពេល3ថ្ងៃ

Maximum cache size: គួរទាញមកដាក់ត្រឹម​ 5GB

ត្រង់ចំណុចនេះបើអ្នកមិនដែលបានលុបទេត្រូវចុចពាក្យថា​ Clear Telegram Cache នោះរាល់ទិន្នន័យដែលមិនប្រើទាំងប៉ុន្មានវានឹងធ្វើការលុបចោល។

ចុងក្រោយអ្នកគួរបិទមុខងារ Automatic Media Download ទើបមិនងាយធ្វើឱ្យ Storage ពេញ។