រឿងទុំទាវ ក្នុងស្នាដៃកវីនិពន្ធរបស់ភិក្ខុ សោម ឆ្នាំ១៩១៥ ជារឿងពិត ឬប្រឌិដ្ឋ

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association