អត្ថបទតែងសេចក្តីទាក់ទងនឹងរឿងរាមកេរ្តិ៍ សម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ថ្នាក់ត្រៀមឧត្តមសិក្សា ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association