ប្រកួតស្នាដៃគំនូរកុមារក្រោមប្រធានបទ “ការអប់រំឌីជីថល វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន”

469
UI Promtion 2021

ប្រកួតស្នាដៃគំនូរកុមារក្រោមប្រធានបទ “ការអប់រំឌីជីថល វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន”

 

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតស្នាដៃគំនូរកុមារ ក្រោមប្រធានបទ “ការអប់រំឌីជីថល វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន” ដោយមានការចូលរួមពីសិស្សានុសិស្ស ដែលកំពុងសិក្សានៅគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជនទាំងអស់។

 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមអញ្ជើញសាធារណជនទាំងអស់មកចូលរួមទស្សនា និងជាពិសេសគ្រឹះស្ថានសិក្សាអាចរៀបចំជាកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស មកកាន់ពិព័រណ៍ស្នាដៃគំនូរកុមារក្រោមប្រធានបទ “ការអប់រំឌីជីថល វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន” ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅលើតារាងបាល់បោះក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ តាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តម និងអាចបោះឆ្នោតគាំទ្រផ្ទាំងគំនូរទាំងឡាយ (លើសពី១) តាមរយៈការ Scan លើ QR Code ដែលមានលើផ្ទាំងគំនូរនីមួយៗ៕

 

២៤ តុលា ២០២២ | វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ