សាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា(UI) បានបើកកិច្ចប្រជុំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រ  និងគ្រូទទ្ទេស ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា(UI)  ក្រោមអធិបតីភាពសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ឡាច សំរោង

766
UI Promtion 2021

ថ្ងៃសុក្រ ទីបួន ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំពីរពាន់ម្ភៃពីរ វេលាម៉ោងពីររសៀល នៅសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា(UI) បានបើកកិច្ចប្រជុំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រ  និងគ្រូទទ្ទេស ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា(UI)  ក្រោមអធិបតីភាពសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ឡាច សំរោង សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា។

 

របៀបវារៈ៖

១-ពិភាគ្សាស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល និងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន

សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣

២-បញ្ហាផ្សេងៗ

សមាសភាពចូលរួម៖

១-សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត ឡាច សំរោង

២-សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ស៊ុំ ឈុំឡុង

៣-ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សោម សុមុនី

៤-សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត អិម វិបុល

៥-សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ឈន វឿន

៦-សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ឈឿន សាវន

៧-កញ្ញាបណ្ឌិត សំរោង មន្ត្រា និង

សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតជាគ្រូឧទ្ទេស