រដ្ឋបាលជលផល បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងបន្ថែមស្ដីពីរដូវធ្វើប្រហុក ផ្អក  និងអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋរួសរាន់ទៅទិញត្រីធ្វើ